The Inn At The Roman Forum 5 Stele

Via degli Ibernesi, 30 - Roma